Luteranie na Opolszczyźnie tematem XLIV Spotkania Muzealnego

Pastor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Ryszard Pieron przemawiał podczas spotkania

Pastor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Ryszard Pieron przemawiał podczas spotkania

Dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego wita przybyłych na spotkanie

Dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego wita przybyłych na spotkanie

Przewodniczący Rady Opolskiej Fundacji Filmowej Marek Brożek prezentował film

Przewodniczący Rady Opolskiej Fundacji Filmowej Marek Brożek prezentował film

 

27 marca br. odbyło się   XLIV Spotkanie Muzealne:  Opolska Fundacja Filmowa prezentuje, film „Religie i wyznania Śląska Opolskiego” cz. 1 – Luteranie, które  zapoznało uczestników   z nurtem protestanckim na Opolszczyźnie, z  jego denominacją ewangelicko-augsburską, która  bezpośrednio wywodzi się od nauk Marcina Lutra, ojca  reformacji. Powstała w 2013 r.  Opolska Fundacja Filmowa produkuje filmy edukacyjno-historyczne, krajoznawcze, przyrodnicze, biograficzne  oraz promocyjne oscylujące głownie wokół tematyki regionalnej, ale pochyla się także nad  interesującymi zagadnieniami  dotyczącymi  innych zakątków Polski czy Europy. Nadrzędnym celem  tych produkcji jest odkrywanie zapomnianych i mało znanych miejsc, zabytków, wydarzeń, zjawisk czy osób. Projekcja filmu miała na celu  znalezienie  odpowiedzi na pytanie:  jakim cudem na Śląsku Opolskim,  gdzie tak silny jest kult maryjny, tradycja pielgrzymkowa i przywiązanie do tradycji rzymskokatolickiej – rozwinął się ruch protestancki. Na ziemie dzisiejszego Śląska idee Lutra dotarły dość szybko,   za sprawą studentów uczących się w Lipsku czy Wrocławiu, miastach będących silnymi ośrodkami nowego ruchu oraz  dzięki nauczaniu wędrownych kaznodziei. Jednak  największy wpływ na rozszerzanie się nowinek religijnych miał    epokowy  wynalazek druku Johannesa Gutenberga, który od kilkudziesięciu lat robił zawrotną karierę.  Pod względem politycznym w XVI w. ziemie śląskie należały już do Czech i sprawujący tam władzę książęta ciekawym okiem spoglądali na nowy wymiar religii. Niezależnie od przekonań niższych warstw społecznych (luteranizm cieszył się uznaniem mieszkańców miast, wsie raczej pozostawały przy starej formule wiary) to władcy dzielnic decydowali o sukcesie lub klęsce nowego prądu religijnego zgodnie z zasadą: Cuius regio, eius religio/czyja władza, tego religia”.  Ostatni z opolsko – raciborskiej linii Piastów,  Jan II Dobry był zwolennikiem tradycyjnego katolicyzmu. Kiedy jednak książę zmarł bezpotomnie w 1532 r.  jego ziemie przeszły w ręce gorliwego protestanta – margrabiego Jerzego Hohenzollerna,  zwanego  Pobożnym, który przyczynił się do rozwoju wyznania ewangelickiego  w Opolu.   Ważnym ośrodkiem luteranizmu, ba kolebką reformacji na Śląsku był Brzeg, za sprawą księcia legnicko-brzeskiego Fryderyka II, który w 1534 r. wprowadził nowe wyznanie w swoich księstwach. Nauka Lutra pojawiła się  w Opolu już około 1524 r.  za sprawą jej  gorącego  zwolennika,  kanonika Lorency Josta. Duchowny ten od roku 1527 prawie przez jedno ćwierćwiecze, w kościele pw. św. Krzyża (obecny kościół katedralny) głosił kazania w duchu wielkiego Reformatora. Wspomniany książę Jerzy popierał rozwój  reformacji w mieście, co przyczyniło się do tego, że  za jego panowania większość mieszkańców przyjęła luteranizm.   W  1535  r. książę powołał do Opola ewangelickiego kaznodzieję, któremu powierzył służbę w podominikańskim kościele przyklasztornym „Na górce”. Miejsce to  stało się centrum  wspólnoty zreformowanej  w Opolu.  Ewangelickie nabożeństwa były też odprawiane w kaplicy zamkowej. W II poł. XVI w.   przyklasztorny kościół został dla ewangelików zamknięty. Pozbawieni miejsca kultu odbywali  nieraz długie wędrówki, często piesze, do takich miast jak Brzeg, Wrocław, Namysłów, Świdnica, czy nawet Olesno.  W XVII w. pod rządami arcykatolickich Habsburgów nastąpiły trudne czasy kontrreformacji nasilonej po zakończeniu wojny trzydziestoletniej.  Protestanci musieli opuścić wiele miast, w konsekwencji tego wygasa w  nich luteranizm. Odrodzenie tego wyznania  nastąpiło pod panowaniem pruskim na Śląsku- w tzw. czasach fryderycjańskich, po pierwszej  i kolejnych wojnach śląskich. W Opolu stało się to  za sprawą ewangelickiej jednostki garnizonowej 9 Regimentu Kirasjerów, przy której powstała parafia ewangelicka, złożona z przybyłych z Prus urzędników, kupców, rzemieślników, fabrykantów i nauczycieli. W 1749 r. otwarto szkołę ewangelicką, a w 1811 r. dawny kościół franciszkański przekazano ewangelikom. W XIX w. także w innych miejscowościach Śląska Opolskiego   powstały  odrębne parafie ewangelickie z własnymi zborami, szkołami i cmentarzami. Film dostarczył także wielu informacji   o współczesnej kondycji kościoła ewangelickiego na Śląsku Opolskim, który liczy obecnie 8 parafii i kilkanaście filii. Poznaliśmy wspaniałe zabytki sztuki sakralnej jak kościół Zbawiciela w Kluczborku z I poł. XVI w związany z działalnością Adama Gdacjusza zwanego „śląskim Rejem”, czy kościół w Pokoju z II poł. XVIII w., kościół pw. Św. Michała Archanioła w Gierałcicach należący do parafii w Wołczynie oraz  kościół śś. Piotra i Pawła w Lasowicach Wielkich – jednej  z najstarszych parafii ewangelickich na Śląsku Opolskim z pastorem Ryszardem Pieronem, który jest także duszpasterzem parafii ewangelicko – augsburskiej w Oleśnie. Zorganizowana wspólnota luterańska w naszym mieście powstała w 1847 r., dzięki determinacji  i zaangażowaniu jej pierwszego pastora Leopolda Polko, którego nadrzędnym celem było wybudowanie zboru. Prace przy  budowie kościoła opóźniały się z powodu    wybuchu epidemii tyfusu, cholery i ogólnego zubożenia mieszkańców miasta. Od 1849 r.  pastor zlecił drukowanie broszurek-ulotek (Flugblatt)  z prośbą  o jednego grosza – “Ich bitte um einen Pfennig !”- rozesłanych do wszystkich ewangelickich duchownych w Prusach. Ksiądz Polko osobiście podróżował po kraju, prosząc  o datki często w wierszowanej formie. Do komitetu budowy kościoła zaczęły napływać owe grosze- fenigi  i to z  całych Prus, także z parafii katolickich i wspólnot wyznania mojżeszowego.   Gdy pastor Polko zebrał 3.000.000 fenigów rozpoczęto budowę zboru w Oleśnie.   Dlatego nowo poświęcona 11 maja 1853 r. świątynia pod wezwaniem „Krzyża Chrystusowego” nazywana była  kościołem fenigowym/groszowym.  W Oleśnie funkcjonowała także  szkoła ewangelicka o bardzo wysokim poziomie nauczania oraz ewangelicki dom parafialny, powstały dzięki charyzmatycznemu pastorowi Maksymilianowi Sękowskiemu. Luteranie na stałe tworzą mozaikę wyznaniową mieszkańców Opolszczyzny w  ekumenicznym dialogu Kościołów Chrześcijańskich. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili przewodniczący Rady Nadzorczej Opolskiej Fundacji Filmowej Marek Brożek,  proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lasowicach Wielkich pastor Ryszard Pieron, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sporu Starostwa Powiatowego w Oleśnie Renata Płaczek Zielonka i zastępca tego wydziału Bogusława Szychowska, dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej Ilona Gnacy, dyrektor PSP nr 3 Agnieszka Grajcar i wielu zainteresowanych tematem mieszkańców Olesna.

Ewa Cichoń