Historia

muzeum+budynekZamysł utworzenia w Oleśnie muzeum sięgał okresu przedwojennego. W 1929 r. próbowano powołać do życia w Oleśnie regionalną placówkę muzealną w związku z powstaniem muzeum w pobliskim Kluczborku. W czasie II wojny światowej w 1942 r. w Heimathaus/Domu Regionalnym (obecnie budynek MDK) w Oleśnie profesor gimnazjalny Zenon Kurzeja urządził ekspozycję „Z ziemi oleskiej” na kanwie katowickiej wystawy „700 lat historii Górnego Śląska” zorganizowanej przez F, Bruckmanna. Prezentowane tam eksponaty miały w przyszłości stanowić bazę dla planowanego w Oleśnie „Heimatmuseum”. (K. Pawlik, Muzea na Śląsku Opolskim w latach 1897-1945, „Śląsk Opolski”, z. 3/2000, s. 40-41).

W przełomowym dla Olesna 1945 roku wkraczająca do miasta Armia Czerwona większość cennych źródeł historycznych zniszczyła, podpalając bogate zbiory archiwum parafialnego i miejskiego, część materiałów zostało zagrabionych, uległo rozproszeniu, a część została wywieziona. Nauczyciel historii Z. Kurzeja wywiózł cenne pergaminy na krótko przed wkroczeniem Sowietów. Dzięki temu zostały one uratowane. Znajdują się w zbiorach archiwum w Opolu i we Wrocławiu. Po drugiej wojnie światowej dopiero po odwilży październikowej w 1956 r. nastał w PRL sprzyjający klimat dla muzealnictwa regionalnego. Pod auspicjami Muzeum Śląska Opolskiego powstało w latach 1956-62 w regionie kilka placówek muzealnych – w Kluczborku, w Prudniku i Oleśnie. W pierwszych latach swojego funkcjonowania były one oddziałami opolskiego muzeum.

Działające wtedy prężnie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Oleskiej po konsultacjach z dyrektorem Muzeum Śląska Opolskiego p. Ignacym Kuźniewskim oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie na czele z jej przewodniczącym Szczepanem Tokarzem zainicjowało powstanie muzeum regionalnego w naszym mieście. Uroczystego otwarcia Muzeum dokonano w pierwsze Dni Olesna dnia 12 czerwca 1960 r. (Z. Giaro, W oleskim muzeum, „Głos Olesna” (Jednodniówka na Dni Olesna), 1966, nr 1, s. 139-140). Placówka otrzymała imię Jana Nikodema Jaronia– górnośląskiego liryka i dramaturga, autora dramatów „Wywłaszczenie”, „Konrad Kędzierzawy”, działacza plebiscytowego i cywilnego komisarza na powiat oleski. Placówkę o profilu historycznym ulokowano na parterze budynku dawnej świetlicy międzyszkolnej, przy ul. Pieloka 18. Adaptację całego budynku na potrzeby tworzonego muzeum sfinansowało w całości Prezydium PRN w Oleśnie, wyposażeniem wnętrza i zorganizowaniem stałej ekspozycji zajęło się Muzeum Śląska Opolskiego. Nowa placówka kulturalna składała się z dwóch działów-etnograficznego gromadzącego zbiory z północnej części ówczesnego woj. Opolskiego i historycznego. Szczególnie cenna była kompletnie urządzona izba oleska. Dział historyczny oprócz zbiorów dotyczących dziejów miasta i okolic obrazował także walki narodowo- wyzwoleńcze w XIX i XX w. Początki były skromne wobec szczupłości zbiorów, liczących wtedy 45 muzealiów etnograficznych, ale frekwencja zwiedzania w poł. lat 60-tych była wysoka bowiem wynosiła średnio 3500 osób rocznie. W 1963 r. Muzeum prowadziło badania nad przemianami kulturowymi wynikającymi z kontaktów pomiędzy społecznościami wiejskimi pogranicza etnicznego opolsko-łódzkiego, których podjęli się studenci etnografii z Krakowa. Studenci historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu pod kier. doc. dr A. Nasza prowadzili badania nad zagadnieniami dotyczącymi dawnego budownictwa wiejskiego, pożywienia, rzemiosła na terenie powiatu oleskiego. Wyniki badań zaowocowały powstaniem prac magisterskich i publikacji w Opolskim Roczniku Muzealnym. Podjęto więc decyzje o modernizacji obiektu w 1967 r. organizując wystawy z depozytów Muzeum Okręgowego w Opolu.

Pierwsza siedziba muzeumPierwsza siedziba muzeum

HanischPierwszy dyrektor muzeum Konrad Hanisch

Pierwszy kierownik Muzeum etnograf p. Konrad Hanisz stworzył podstawy kolekcji etnograficznej. Pasja społecznikowska dyrektora muzeum p. Zofii Giaro przyczyniła się do powiększenia zbiorów etnograficznych, co doprowadziło do rekonstrukcji wyposażenia autentycznego wnętrza wiejskiej izby oleskiej z połowy XIX w., zgromadzenia strojów ludowych z oleskiego, sprzętów, haftów, zestawów narzędzi rzemieślniczych i rolniczych takich jak m.in.: przybory bednarskie, ciesielskie, kowalskie, radła, brony, stępa, naczynia zasobowe.

GiaroDyrektor Zofia Giaro

W muzeum eksponowano kilka wystaw z Muzeum Śląska Opolskiego na temat: „Tradycyjne budownictwo drewniane na Opolszczyźnie”, „Współczesna plastyka ludowa Opolszczyzny”, „Hafty i koronki ludowe na Śląsku”. W latach 60-tych sprowadzano atrakcyjne wystawy czasowe z innych muzeów. Do najliczniej odwiedzanych należały:

„Zdobnictwo w polskim stroju ludowym”

Życie i twórczość Józefa Lompy

Śląsk Opolski w Tysiącleciu

Malarstwo renesansu

Dziecko w malarstwie polskim

Barwa i kształt w malarstwie

Malarstwo impresjonizmu

Malarstwo polskie współczesne

Rembrandt i jego dzieła

Vincent van Gogh

Nowoczesne malarstwo polskie-oryginały

Polskie malarstwo historyczne –oryginały

50-rocznica powstań śląskich

Tradycje piernikarstwa na Śląsku

Dział historyczny gromadził rękopisy i pamiątki poetów, pisarzy i działaczy społecznych regionu m.in. Józefa Lompy, Jana Nikodema Jaronia.

Dyrektor Wojciech ŁonakDyrektor Wojciech Łonak

Muzeum prowadziło także działalność oświatową. Pracownicy muzeum wygłaszali prelekcje, referaty, pogadanki w szkołach miasta i powiatu. Od 1966 r. zostało wyznaczone do pełnienia funkcji muzeum okręgowego. Ograniczone możliwości kadrowe oleskiej placówki nie pozwoliły na prowadzenie samodzielnych badań naukowych, dlatego nawiązano współpracę z zakładem Archeologii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z prof. dr R. Jamką i doc. dr M. Gedlem, z Zakładem Etnografii Polski UJ w Krakowie z prof. Dr M. Gładyszem, z Zakładem Etnografii Polski Uniwersytetu B. Bieruta we Wrocławiu z prof. Dr A. Naszem i dr A. Dygaczem, a także z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Zaowocowało to studiami nad zagadnieniami kultury ludowej i zabezpieczeniem badań wykopaliskowych. W wyniku penetracji terenowych muzeum pozyskało ok. 200 eksponatów z dziedziny kultury ludowej , materialnej i duchowej oraz historii regionu, w tym unikalnej XIX wiecznej aparatury do selekcji nasion lnu i warsztatu tkackiego z 1852 r. z Wichrowa ( 1963). Dyrektor placówki Zofia Giaro pełniła funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Oleskiej, była pracownikiem Muzeum Martyrologii jeńców Wojennych w Łambinowicach. Zajmowała się techniczną strona edycji „Głosu Olesna”. Zmarła w 1972 r. W poł. lat 70-tych nastąpił pewien zastój w Muzeum, w 1973 r. eksponowano tylko stałą wystawę etnograficzną. Nie prowadzono żadnej popularyzatorskiej pracy. Od 1974 r., gdy dyrektorem placówki został archeolog Wojciech Łonak– były pracownik Działu Archeologii Muzeum Śląska Opolskiego, zapoczątkowano wykopaliska archeologiczne, dzięki którym muzeum rozbudowało dział archeologiczny prezentujący eksponaty od epoki brązu aż do średniowiecza. W 1974 r. zorganizowano dwie wystawy czasowe: „Książka dawniej i dziś”, „Pokonkursowa wystawa pisanek ludowych”. Prowadzono intensywniejszą akcję oświatową i popularyzatorską szczególnie na temat prahistorii Ziemi oleskiej. poprzez organizowanie odczytów dla młodzieży. Muzeum odwiedzało ok. 3000 osób rocznie. Wykaz ilościowy zgromadzonych zabytków nie przedstawiał się jednak imponująco. W 1975 r. wraz z nową reformą administracyjną państwa muzeum w Oleśnie usamodzielniło się, nie podlegając już zwierzchnictwu Muzeum Śląska Opolskiego. W latach 80. XX w. prowadziło działalność wydawniczą –zeszyty historyczne, koperty pamiątkowe, ekslibrysy, datowniki pocztowe, serie kartek z rycinami zabytków ziemi oleskiej. W latach 1981 do 1984 r. przeprowadzono remont nowej siedziby oleskiego muzeum w Ratuszu.

Siedziba muzeum w RatuszuMuzeum w Ratuszu

Po wyburzeniu przepierzenia oddzielającego gabinety burmistrzów Olesna, urządzono wielką salę spełniającą wymogi wystawiennicze. Dyrektor placówki będąc inicjatorem i Prezesem Koła Numizmatycznego organizował wystawy poświęcone tej tematyce. W 1984 r. otwarto wystawę „Moneta w 40-leciu PRL”, ze zbiorów sekcji numizmatycznej działającej przy muzeum oraz ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Częstochowie. Była to pierwsza wystawa w wyremontowanych salach Ratusza. Ta wspomniana w literaturze numizmatycznej wystawa została uwieczniona w wydanym po raz pierwszy przez Muzeum folderze.

Muzeum współpracując z kołem numizmatyków finansowało wydruk 100 tys. cegiełek o wartości 5 zł dla potrzeb wybudowania nowej szkoły w Oleśnie. Staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Oleskiej i Muzeum zorganizowano sesję popularno-naukową o życiu i działalności Janiny Kłopockiej.

W 1985 r. muzeum obchodziło jubileusz 25 –lecia. W czerwcu odbyła się Sesja poświęcona tej rocznicy, wybito jubileuszowy medal wykopany przez .Włodzimierza Sciegiennego i wykonano także okolicznościowe nadruki na banknotach wycofanych z obiegu. Graficzny projekt wykonała Wanda Nazar artystka plastyk z Katowic. Medale i banknoty wręczano na Sesji poświęconej jubileuszowi Muzeum. Wydano serię kartek pocztowych z rycinami zabytków Olesna i gminy.

W 1986 r. Muzeum aktywnie włączyło się do obchodów 65 rocznicy III Powstania Śląskiego organizując wystawę poświęcona tej tematyce. Wydano wspomnienia żyjących w Oleskiem powstańców śląskich w drugim numerze Zeszytów Muzeum Oleskiego i katalog „Odznaki, odznaczenia i symbole powstańcze”. Muzeum było miejscem spotkań oleskich numizmatyków , którzy zorganizowali na przełomie 1986/1987 r. wystawę „Portret na monetach antycznych”. Interesującą ekspozycją były „Dzieje Jasnej Góry na medalach Oddziału częstochowskiego PTAiN”. Wydany katalog o tej wystawie ubogacono exlibrisem wklejonym na wewnętrznej stronie okładki. Kolejna wystawa zatytułowana „ Medale z papieżem Janem Pawłem II” i katalog korespondowały z wizytą papieża do Ojczyzny w 1987 r. W następnym roku Igrzyska Olimpijskie popularyzowano poprzez wystawę „Sport na monetach i medalach” i wydany o niej katalog. W tym samym roku Muzeum gościło wystawę” Odznaki, odznaczenia i medale pamiątkowe resortu spraw wewnętrznych” do której dodano muzealia związane ze strażą pożarną z prywatnego Muzeum Pożarnictwa w Łomnicy zorganizowanego przez Józefa Trajdosa. W listopadzie 1988 r. na wystawie poświęconej „70-rocznicy odzyskania niepodległości” eksponowano monety i medale z Józefem Piłsudskim co dobitnie świadczyło o zbliżających przemianach politycznych w naszym kraju. W przełomowym roku 1989 r miały miejsce dwie wystawy: „Powstania Śląskie w dokumencie i fotografii” z wydanym katalogiem „Oleśnianie w III Powstaniu Śląskim” we współpracy z Muzeum w Chorzowie i „Rzymskie systemy monetarne” z katalogiem rzymskich monet. W 1990 r. zorganizowano wystawę „10-lecia Solidarności”

Wystawy zmienne organizowane przez muzeum to m.in.

-plakaty 1-majowe w Polsce

– wystawa o Józefie Lompie,

-wystawa exlibrisów muzeum, poczty i telekomunikacji we Wrocławiu

-wystawa portretów malarskich

-wystawy archeologiczne

-wystawa owadów

-ochrona dóbr kultury na Śląsku opolskim

Dawna izba oleska 10Dawna Izba oleska

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIzba oleska na wystawie czasowej w 2007 r.

Lata 90-te to zdecydowany zastój działalności muzeum. Do 1990 r. funkcjonowało ono w pełnej obsadzie merytorycznej. W styczniu 1991 r. odszedł dyrektor W. Łonak. Obcięto fundusze na działalność tej placówki. Zatrudniony był tylko jeden pracownik p. Halina Lewandowska. Muzeum oferowało jedynie stałą ekspozycję. Prasa z 1995 r. donosiła , że „jest w Oleśnie muzeum a jakoby go nie było”. „To była martwa instytucja, mieściła się tam tylko jedna stała ekspozycja przedstawiająca oleską izbę, a nasze władze marzą, aby stworzyć muzeum z prawdziwego zdarzenia przyznawał p.o. dyrektora muzeum od 28.12.1998 r. p. Ernest Hober. –(Golec, Brakuje tylko eksponatów”, Kulisy powiatu, 16.12.2004, nr 50).

Dyrektor Ernest HoberOd prawej dyrektor Ernest Hober, Halina Lewandowska, Bronisław Tokar, Maria Orman

Co jakiś czas pojawiały się okresowe pokonkursowe wystawy z zakresu malarstwa i rzeźby.

Wystawy organizowane w latach 1993-2004:

Najstarsza historia Olesna-lipiec 1993r.

Wystawa łowiecka -wrzesień 1993

Wystawa poplenerowa -październik 1993

Dawne narzędzia pracy-grudzień 1993

Wystawa prac dziecięcych-styczeń 1994

Moje miasto- maj 1994

Poplenerowa wystawa malarstwa i rzeźby- czerwiec 1994

Wystawa o tematyce wojskowej -sierpień 1995

Poplenerowa wystawa z Karpacza-1996

Pisanki -1996

Malarstwo Lisaczyk-1996

Prace rencistów- malarstwo igłą malowane- 1996

Majewski- rzeźba -styczeń 1997

Fotografia W. Szczepański-styczeń 1997

Rzeźba w glinie M. Krupa-styczeń-marzec 1997

Pisanki- marzec-kwiecień 1997

To też zabytki- maj-czerwiec 1997

Olesno z czasów J. Lompy -czerwice-wrzesień 1997

Łowiectwo-kolekcjonerska- październik-grudzień 1997

Łowiectwo w przyrodzie styczeń-kwiecień 1998

Pisanki -kwiecień-maj1998

Stare narzędzia rolnicze- maj 1998

Prace dzieci niepełnosprawnych- maj-czerwiec 1998

Żyją pośród nas D. Grabka -lipiec-sierpień 1998

Nobliści śląscy -wrzesień-październik 1998

20 lat pontyfikatu Jana Pawła II- listopad –grudzień 1998

Arnsberg w obiektywie -styczeń-kwiecień 1999

Ozdoby choinkowe -styczeń 1999

Szachy i sztuka- kwiecień –czerwiec 1999

Pisanka i koszyczek -czerwiec-sierpień 1999

Mój ukłon w stronę Olesna -1999

Malarstwo Ireny Luizy Rzegockiej- październik 1999

Archeologia -1999

Refleksje na koniec wieku M. Krzeczkowski- styczeń-luty 2000

Ozdoby choinkowe-prace pokonkursowe organizowane przez MDK styczeń-luty 2000

Palma-pisanka-2000

Malarstwo Stanisława Pokorskiego -luty-marzec 2000

Plakaty Nowy Styl-czerwiec 2000

Miasto i jego mieszkańcy w fotografii z XX w.- lipiec 2000

Kowalstwo artystyczne Marchewa -grudzień 2000

Malarstwo Krakowian -styczeń 2001

Pokonkursowa wystawa szopek -styczeń 2001

Malarstwo M. Wosik z Myszkowa -luty-marzec 2001

Pokonkursowa palma i pisanka -kwiecień 2001

Malarstwo Zdzisława Sołtysika- kwiecień-maj 2001

Igłą malowane Kazimiera Andrasz- czerwiec 2001

Warsztat tkacki z Wichrowa z 1853 r.Warsztat tkacki z Wichrowa z 1852 r.

Kiedy mnie zabraknie a wy sobie przypomnicie Stefan Wyszyński -lipiec-wrzesień 2001

Poplenerowa Karwia -wrzesień 2001

Waldemar Skorupa rzeźba-wrzesień 2001

Stroik i szopka- grudzień 2001

Olesno w starej fotografii -styczeń 2002

Pisanka -luty 2002

Las nas zachwyca-marzec-maj 2002

Wystawa archeologiczna- czerwiec 2002

Wystawa malarstwa i innych technik plastycznych -czerwiec-sierpień 2002

X spotkanie Oleśnian -wrzesień-październik 2002

Malarstwo Łomnica, Sowczyce listopad 2002

Szopka i kartka świąteczna- grudzień 2002

Poplenerowa malarstwa -styczeń 2003

Rzeźba Zygmunta Królikowskiego -luty 2003

Rzeźba Stanisława Kowalczyka z Dobrodzienia -marzec 2003

Konkurs wielkanocny; palma i zajączek- kwiecień 2003

Malarstwo Haliny Mielczarek -maj 2003

Pielgrzym pokoju -maj czerwiec 2003

Projekty krytej pływalni w Oleśnie – lipiec 2003

Malarstwo Janusz Morawski -lipiec-sierpień 2003

Grafika na żywo Stanisław Pokorski -lipiec-sierpień 2003

Opowieści Jagustynki -wrzesień-październik 2003

Poplenerowe malarstwo-październik 2003

Malarstwo Ewy Sudoł -listopad –grudzień 2003

Szopki- grudzień 2003

Rzeźba ludowa Królikowski Kowałko -styczeń 2004

Kowalstwo artystyczne Arek Szemiński -luty 2004

Malarstwo Ewy Sudoł -2004

Pisanka i koszyczek wielkanocny -kwiecień 2004

Kowalstwo artystyczne Axel Szemiński maj-czerwiec 2004

Malowanie na szkle klub Plastyczny MDK-2004

Wystawa leśno -łowiecka lipiec –wrzesień 2004

Koło Numizmatyków w 1998 r. zorganizowało w Muzeum trzy wystawy: „Olimpiady i sport na monetach świata”, „Fałszywki w monecie i banknocie”, „Banknoty z okolicznościowymi nadrukami.”

Muzeum w nowym budynku przy ul. Jaronia 7.

Od 1982 r. muzeum mieściło się w klasycystycznym budynku dawnej siedziby władz miasta w ratuszu przy rynku. W 2004.r zostało przeniesione do wyremontowanej zabytkowej XVIII-wiecznej kamienicy przy ul. Jaronia 7. Budynek został gruntownie odrestaurowany i przystosowany do potrzeb muzeum. Koszt inwestycji 1 mln zł. głównie pokryła Gmina, Urząd Marszałkowski w Opolu przekazał z kontraktu wojewódzkiego 196,6 tys. zł, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -28 tys. zł. Dwutraktowa kamienica z elewacją trójosiową, ze szczytem ujętym spływami i półkoliście zwieńczonym stała się nową siedzibą muzeum. Budynek został zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu ”Zabytek zadbany” organizowanego przez generalnego konserwatora zabytków. Nowa siedziba miała pomieścić oprócz zabytkowych eksponatów z dawnego muzeum, również wszelkiego rodzaju pamiątki związane z miastem czy regionem. Ówczesny burmistrz Edward Flak apelował do mieszkańców gminy o przekazywanie jakichkolwiek przedmiotów związanych z historią i kulturą Ziemi Oleskiej. Od 2005 r. placówka nosiła nazwę-Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie. 15 grudnia 2005 r. Rada Miejska uchwaliła nowy statut muzeum, uchylając statut z 1999 r.

Otwarcie nowej siedziby muzeum w 2004 r.Otwarcie nowej siedziby muzeum w 2004 r.

Ekspozycje stałe i zmienne w latach 2005-2010

W nowym lokum władze miasta zamierzały urządzić stałą wystawę prezentującą kompleksowo dzieje miasta Olesna. Projekt i scenariusz tej ekspozycji powierzono p. Ewie Cichoń nauczycielce historii w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Oleśnie. Aranżacją plastyczną i wykonaniem wystawy zajęła się p. Olga Cegielska -PPUH ART – DEKOR. Opracowanie graficzne sporządzili: p. Olga Cegielska, Artur Tarnowski, Tomasz Wolski i Izabela Kopiec. Makietę XVIII-wiecznego Olesna wykonał p. Tadeusz Kosela, kopię figury św. Anny wyrzeźbił p. Wieczysław Stasiak, obrazy olejne: „Na szlaku handlowym” i „Zasłużeni dla Olesna” namalował p. Andrzej Olczyk. Zdjęcia wykonał p. Mirosław Dedyk, Do ekspozycji wykorzystano rysunki p. Michała Tkacza. Wystawa tworzona etapami w latach 2005-2008 składa się z działów tematycznych:

-PRADZIEJE ZIEMI OLESKIEJ-prezentuje zabytki kultury materialnej z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie regionu. Są to: garnki, misy, czerpaki, kubki, czarki, przedmioty obrzędowe i ozdoby z brązu i żelaza.

-NARODZINY MIASTA- w części tej zaprezentowano najstarszy tekst źródłowy o Oleśnie z 1226 r., etymologię nazwy „Olesno” i „Rosenberg”, przynależność polityczną Olesna w średniowieczu, kopię płyty nagrobnej legendarnego założyciela miasta księcia Henryka Brodatego, kopię dokumentu lokacyjnego z 1450 r., herb miasta, dawne oleskie rzemiosło, dzieje oleskich kanoników regularnych laterańskich reguły św. Augustyna, biografię infułata Leopolda Labora oraz historię kościoła św. Michała, Ciała Chrystusowego i sanktuarium św. Anny.

-OLESNO W CZASACH NOWOŻYTNYCH– przedstawia przynależność polityczną miasta od XVI-XIX w., wydarzenia z okresu wojny trzydziestoletniej, powstanie oleskiego bractwa kurkowego, historię dżumy z 1708 r. i wotywnego kościółka św. Rocha, najstarszy plan miasta Wernhera i makietę Olesna sporządzoną wg tego planu, mauzoleum Turka, zmiany administracyjne pod panowaniem pruskim, Wiosnę Ludów w Oleśnie, biografie wybitnych ludzi tej ziemi: Józefa Lompy, Felixa Rendschmidta, Józefa Jeziorowskiego, Jana Nikodema Jaronia, Valeski von Bethusy-Huc, Emanuela Kani, Josefa Steina, Adolfa Weissmanna, Heinricha Wolfa, Bruno Alexandra. Ukazano dzieje oleskiej gminy ewangelickiej i żydowskiej, przemiany w wyglądzie miasta na przełomie XIX i XX w. oraz organizacje zawodowe, wyznaniowe, kulturalno -oświatowe, polityczne i ekonomiczne.

CZASY NAJNOWSZE przedstawiają oleskie lazarety wojskowe, groby żołnierzy i pomnik poległych oleśnian w I wojnie światowej, powstanie oleskie, plebiscyt, walki w Oleskiem w III Powstaniu Śląskim, zajęcie przez Armię Czerwoną Olesna w styczniu 1945 r. i najważniejsze wydarzenia z historii Olesna w latach 1945-2008.

100 Ekspozycja archeologicana w Oleskim Muzeum Regionalnym Ekspozycycja archeologiczna

ekspozycja stała 1 Olesno w czasach nowożytnych

Ekspozycja stała7 ekspozycja stała 2 Ekspozycja stała 8Narodziny miasta

ekspozycja stała 3ekspozycja stała 6 Olesno w czasach najnowszych

Ekspozycja stała 5 Makieta Olesna w XVIII w.

Pierwszą ekspozycją muzealną w nowym budynku była znajdująca się tam nadal wystawa Leśno-Łowiecka przekazana przez Nadleśnictwo Olesno. Składają się na nią okazy wypchanych zwierząt, mapy, szyszki, pędy i siewki drzew, tablica interaktywna „Dźwięki zwierząt” oraz eksponaty związane z pracą leśnika. Wystawiane są też prace konkursowe uczniów szkół związane z tematyką ochrony lasów.

zajęcia w izbie leśno-łowieckiejW izbie leśno-łowieckiej

W nowym budynku Oleskiego Muzeum Regionalnego zorganizowano wiele wystaw czasowych:

W listopadzie i grudniu 2005 r. –Oleśniane u Jana Pawła II –wystawa fotografii mieszkańców Olesna z audiencji i spotkań z Janem Pawłem II.

Od grudnia 2005 do lutego 2006 r. – Szopki Bożonarodzeniowe w Borkach Wielkich – wystawa fotografii szopek bożonarodzeniowych z XX i początku XXI wieku wystawianych w kościele pw. Świętego Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich. Zdjęcia ze zbiorów i tekst: Hubert Imiołczyk.

Od marca do maja 2006 – Japonia – piękno na co dzień – wystawa japońskich przedmiotów użytkowych, strojów i broni wypożyczona z Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego w Łodzi – teksty i scenariusz wystawy opracowała mgr Barbara Chlebowska.

Od maja do lipca 2006 r. -Dary Lasu – wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich – konkurs ogłoszony przez Nadleśnictwo Olesno.

Od lipca do września 2006 r. -Olesno i okolice z lotu ptaka – wystawa fotografii W. Szczepańskiego miasta Olesna i jego okolic przedstawionych z lotu ptaka.

Od lipca do sierpnia 2006 r. – Herby papieskie, szlacheckie i miast – wystawa witraży Sylwii Górok przedstawiających herby szlacheckie z Górnego Śląska, papieskie i miejskie ( Olesno, Opole ).

Od października do grudnia 2006 r. – O tym jak się na Górnym Śląsku po chłopsku noszono -wystawa rękodzieła i sztuki ludowej Ziemi Opolskiej ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach

Drzwi wiejskie – ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej, Rzeźba Ludowa – wystawa ze zbiorów własnych.

Od grudnia 2006 do lutego 2007 r. -Tradycje i symbolika zimowego świętowania na Górnym Śląsku. – wystawa kostiumów, rekwizytów, fotografii archiwalnych i współczesnych grup obrzędowych i kolędniczych. Wystawa wypożyczona z Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Od lutego do marca 2007 r. –Olescy Numizmatycy Miastu -wystawa kolekcji banknotów, pieniędzy zastępczych, kuponów rabatowych z okresu międzywojennego, monet rzymskich i nowożytnych, medali oleskich i emitowanych w mieście, wydawnictw drukowanych, okolicznościowych nadruków na banknotach i exlibrisów Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie obchodzącego jubileusz 20- lecia istnienia. Olescy numizmatycy wydali katalog o historii koła numizmatycznego w naszym mieście bezpłatnie rozdawany zwiedzającym.

Od kwietnia do maja 2007 r. – Nad Ukajali – Kultura Indian Puszczy Peruwiańskiej – wystawa wypożyczona z Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego w Łodzi – teksty i scenariusz wystawy opracowała mgr Barbara Chlebowska.

Od czerwca do listopada 2007 r. „ Jak to dawniej u oleskich starzyków bywało”- wystawa ze zbiorów etnograficznych Oleskiego Muzeum Regionalnego. Odtworzono fragment Izby Oleskiej i warsztatu szewskiego, wyeksponowano dawne narzędzia gospodarskie i rolnicze, ludową rzeźbę i stroje ziemi oleskiej.

Od grudnia 2007 do lutego 2008 r. – Wokół nas – malarstwo olejne Janusza Morawskiego

Od marca do kwietnia 2008 r. – Życie codzienne, kultura i sztuka ludów Afryki Zachodniej wystawa masek, broni, narzędzi, strojów, tkanin, przedmiotów codziennego użytku, rekonstrukcja chaty plemienia Somba z Beninu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWystawa „Kultura ludów Afryki Zachodniej”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od maja do czerwca 2008 r. -Z pracowni artysty ludowego Stanisława Majewskiego ze zbiorów Oleskiego Muzeum Regionalnego.

Od lipca do września 2008 -Oleskie Jubileusze – wystawa ukazująca dwa oleskie jubileusze obchodzone w 2008 r. – jubileusz VIII wieków Olesna datowany od wystawienia przez księcia Henryka I Brodatego w 1208 r. zamku myśliwskiego, który dał impuls nowemu osadnictwu, w efekcie doprowadzając w następnych dziesięcioleciach do powstania miasta Olesna i jubileusz 300-lecia dżumy, która nawiedziła Olesno w 1708 r. omal nie doprowadzając do zagłady jego mieszkańców. Wystawa przygotowana przez Oleskie Muzeum Regionalne.W związku z obchodami VIII wieków Olesna muzeum pełniło rolę punktu sprzedaży 4 Michałów-jubileuszowych dukatów lokalnych. W jego budynku miała miejsce inauguracja wprowadzenia srebrnego Michała – 40 Michałów. Muzeum zamówiło u miejscowych artystów pana Stanisława Pokorskiego i Beaty Biniek ogromne jubileuszowe płótno przedstawiające zamek myśliwski i polującego Henryka Brodatego.

W 2008 r. prezentowano okolicznościowe ekspozycje przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – ”Żyj w trzeźwości” i „Leśniczy gospodarzem lasu” z Nadleśnictwa Olesno.

Od listopada 2008 r. do marca 2009 r. – Jak to z oleskim burokiem było?- obróbka włókna i tkactwo w regionie Opolszczyzny w XIX i początkach XX wieku – wystawa współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym eksponatem wystawy był pochodzący z Wichrowa poziomy warsztat tkacki z 1852 r., gruntownie odrestaurowany i zakonserwowany. Przeprowadzono wiele lekcji muzealnych podczas których każdy mógł utkać fragment oleskiego buroka na starym warsztacie. Został wydany okolicznościowy folder „Jak to z oleskim burokiem było?”

Od kwietnia do maja 2009 r. – Pasja w wizji miejscowego artysty – obrazy drogi krzyżowej namalowanej przez oleskiego artystę Stanisława Pokorskiego.


Od maja do czerwca 2009 r. – Zabawy z nauką –wystawa interaktywna z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie o tematyce dotyczącej zagadnień z fizyki, matematyki i chemii. Zwiedzanie ekspozycji polegało na przeprowadzeniu doświadczeń m. in. z kanapką Volty, wieżą Hanoi, tornado w butelce, łodzią podwodną i łamigłówek logiczno- matematycznych np. z grafami Hamiltona.

wystawa zabawy z naukąNa wystawie” Zabawa z nauką”

Od lipca do sierpnia 2009 r. – Jak obchodzono jubileusz VIII wieków Olesna – wystawa podsumowująca obchody jubileuszu VIII wieków Olesna zainaugurowanego w Dni Olesna 2008r., który miał charakter wielopłaszczyznowych obchodów w postaci okolicznościowych wystaw, wydawnictw, pamiątek, konkursów, inscenizacji, koncertów, emisji żetonów i lokalnych monet, stempli jubileuszowych, odrestaurowanych zabytków, zawierzenia miasta Matce Boskiej Oleskiej oraz koronacji Jej obrazu, uroczystych sesji Rady Miasta. Niniejsza ekspozycja miała na celu zaprezentowanie i utrwalenie wszystkich cennych inicjatyw, które przyczyniły się do godnego upamiętnienia tej znaczącej rocznicy naszego miasta.

33Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki prezentuje jubileuszowe lokalne dukaty

Od października do listopada 2009 r. -Wielkie damy polskiego renesansu ze zbiorów kostiumologa Justyny Sepiał –Rychlik- rekonstrukcje sukni Bony, Anny Jagiellonki, Elżbiety i Katarzyny Habsburżanki, Barbary Radziwiłłówny, Maryny Mniszchówny, królowej Anglii-Elżbiety I, Katarzyny Radziwiłłowej, na podstawie XVI-wiecznej ikonografii.

Warsztat tkackiOdrestaurowany warsztat tkacki z 1852 r.

Od grudnia 2009 do stycznia 2010 r. –„Anioły codzienne i inne marzenia” prace autorstwa Leszka Frey-Witkowskiego i Roberta Znajomskiego. Wernisaż uświetniła recytacja wierszy Lidii Węglarz i recital muzyczny Mariusza Buczka. Lidia Irena Węglarz to poetka, autorka kilku tomików wierszy i dwóch almanachów poezji, laureatka wielu konkursów literackich, założycielka małoliterackiego klubu poezji przy kluczborskim Domu Kultury, wyróżniona przez Ministra Kultury RP odznaczeniem „Zasłużonego Działacza Kultury”.

Od stycznia do lutego 2010 W świątecznej krainie-wystawa prac dzieci ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach.

Od lutego do 16 marca 2010 r. –Nasz Biskup ordynariusz opolski Andrzej Czaja-wystawa prezentowała zdjęcia, życiorys, publikacje naukowe, wycinki z prasy i osobiste pamiątki związane z z nowym biskupem opolskim. Jej celem było uświadomienie zwiedzającym, że urodzony w pobliskiej Wysokiej Biskup Andrzej Czaja jest wpisany w poczet zasłużonych dla Ziemi Oleskiej ze względu na świadectwo jego kapłańskiego życia, szczególny wkład w dwa obszary teologii dogmatycznej: pneumatologię i eklezjologię oraz otwarcie na dialog ekumeniczny.

Od 19 marca do kwietnia 2010 r. – Dzieje papieru i papiernictwa– wystawa z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju z bogato ilustrowanymi planszami ukazującymi historię papieru, maszyn do jego produkcji, aparaturą używaną w procesie produkcji papieru, próbkami wyrobów papierniczych. Na stanowisku ręcznego czerpania papieru, każdy mógł wyprodukować kartkę papieru czerpanego.

czerpanie papieru Czerpanie papieruczerpanie papieru 2

Od maja do 6 czerwca 2010 r. –Oczami oleskiej artystki– prace Haliny Mielczarek.

Od czerwca do września 2010 r. –Aborygeni australijscy i mieszkańcy Nowej Gwinei wystawa z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Teksty i scenariusz wystawy opracowała mgr Barbara Chlebowska.

Od października do listopada 2010 r. – Artystyczna podróż z Paryża do Olesna-wystawa prac Sabriny Abtouche.

Od grudnia 2010 r. do stycznia 2011 –Oleskie anioły w muzeum na 15-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie.

Od lutego do marca 2011 – Nowości muzealnego magazynu.

Od kwietnia do połowy czerwca 2011 r.- Dzwony, dzwonki i dzwoneczki –prezentacja kolekcji Mariana Łysakowskiego z Zielonej Góry.

Od lipca do sierpnia 2011 r. Wystawa prac Barbary Horteckiej.

Od września do listopada 2011 r. Wystawa medali i znaczków z Janem Pawłem II -medale prof. Józefa Stasińskiego ze zbiorów oleśnianina Jerzego Janickiego i znaczki papieskie z całego świata ze zbiorów Grzegorza Kaniewskiego z Gostynia. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów IV Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II.

Od marca do kwietnia 2012 r. – Stare dokumenty mówią o Oleśnie, prezentacja zdjęć dokumentów znajdujących się w archiwach.

Od maja do lipca 2012 r. –Było sobie dziecko-wystawa starych zabawek z Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego w Łodzi.

Od lipca do września 2012 r. –Mój Arnsberg -wystawa z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa Olesno – Arnsberg. Na wystawie prezentowano fotografie Jochema Ottersbacha.

Od października do listopada 2012 r. Obowiązek swój spełnili do końca- wystawa poświęcona pamięci żołnierzy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca ze zbiorów Mariana Berbesza.

Od grudnia 2012 r. do stycznia 2013 r. Świąteczna kraina II– wystawa prac Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Sowczycach.

Od stycznia do marca 2013 r. Płonąca kolekcja-wystawa zapalniczek ze zbiorów Piotra Polaczka.

Od marca do kwietnia 2013 r. Wielkanocna oleska izba regionalna– świąteczna plastyka obrzędowa.

Od kwietnia do maja – W hołdzie Janowi Pawłowi II– wystawa medali z Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Wystawa została zorganizowana w ramach uroczystości odsłonięcia i poświecenia pomnika Jana Pawła II w Oleśnie.Dzieci w muzeum

Od maja do lipca 2013 r. –Jesteśmy tu dla Was, od lat … z miłości do natury-wystawa firmy Oras z Olesna.

Od lipca do września 2013 r. Trzy artystki z jednej krwi– wystawa prac Bogumiły Kaszy, Martyny i Sabriny Abtouche.

Od października do listopada 2013 r. wystawa z okazji i 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.

Od grudnia do stycznia 2013 r. Z piernika wyczarowane-chatki, choinki, stajenki. Wystawa prac konkursu piernikowego zorganizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców – Koło Borki Wielkie i Publiczną Szkołę Podstawową w Borkach Wielkich.

Od lutego do marca 2014r. Indie –odcienie kolorów na zdjęciach Bartka Wileńskiego. Wystawa z muzeum Etnograficznego i Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie.

Od kwietnia do maja 2014 r. – Jej świat malowany kolorem-wystawa prac Haliny Mielczarek.

Od maja do lipca 2014 r. – Las, czy go znasz? Wystawa z okazji 90-lecia Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Olesno.

Od lipca do września 2014 r. Ikony Beaty Domagały.

Od października do listopada 2014r. Podwójny jubileusz-430-lecie Cechu Rzemiosł Różnych i 50-lecie Domu Rzemiosła w Oleśnie. Wystawa ze zbiorów Cechu Rzemiosł Różnych i ze zbiorów Feliksa Kniejskiego.

20 lutego 2015 r. odbyło się otwarcie wystawy „Fizjonomia milczenia. Krajobraz w sztuce Liao Ci Fu” z Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie.

15 maja 2015 r. -otwarcie wystawy MALARSTWO ANNY FRÜHAUF.

20 lipca 2015 r. – otwarcie wystawy „Oleskie medale-świadectwo przemian” ze zbiorów Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie.

17 września 2015 r. – otwarcie wystawy: „Jubileusz 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach”.

5 listopada 2015 r. Wystawa poplenerowa grupy plastycznej „Nowy Styl”.

3 grudnia 2015 r. – otwarcie wystawy „Świąteczne perełki” WTZ Olesno

9 lutego 2016 r. otwarcie wystawy „Muzyka baroku boliwijskich Indian” ze zbiorów Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie.

18 kwietnia 2016 r. nastąpiło otwarcie wystawy „Wille, schroniska i kościoły drewniane Polski-prace Leona Kołakowskiego”. Wystawa makiet zapałczanych ze zbiorów Muzeum Ziemi Prudnickiej.

7 czerwca 2016 r. otwarto wystawę „70-lecie oleskiego Ekonomika”- prace plastyczne uczniów ZSEiO w Oleśnie.

15 lipca 2016 r. otwarcie wystawy: „Nocne impresje-wystawa prac Sabriny Abtouche laureatki prestiżowej nagrody Akademii Francuskiej”.

29 sierpnia 2016 r. odbyło się otwarcie wystawy; „Olescy numizmatycy miastu w 30-lecie Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie”.

7 października 2016r. odbyło się otwarcie wystawy: „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych” ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy: „Pójdźcie wszyscy do stajenki-szopki z Ameryki Południowej i Afryki ze zbiorów Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie”. Ekspozycja stajenek i kartek świątecznych wymienionych kontynentów.

1 marca 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach „Szklana przygoda”.

31 marca 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy interaktywnej „Doświadczalnia” ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7 czerwca 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy: „Pracowity jak pszczoła- życie i pasja Jana Dzierżona” ze zbiorów Muzeum w Kluczborku.

21 lipca 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy: „Galeria koloru malarstwo i biżuteria artystyczna Katarzyny Madej”. Wystawa czynna do 7 września 2017 r.

14 września 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy „77 x Osiecka” z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

6 listopada 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy pt. „Las i jego mieszkańcy na monetach i znaczkach” ze zbiorów Oddziału PTN w Oleśnie, Koła PZF w Oleśnie, Nadleśnictwa Olesno i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

15 grudnia 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy pt.: „Boże Narodzenie w oleskiej rzeźbie ludowej” ze zbiorów muzeum w Oleśnie. Wystawa eksponuje rzeźby Stanisława Majewskiego i Eugeniusza Marca.

1 marca 2018 r. odbyło się otwarcie wystawy „Wyczarowane z tkanin” Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach.

10 kwietnia 2018 r. odbyło się otwarcie wystawy „Z wizytą u Księżaków-kultura i sztuka ludowa regionu łowickiego” ze zbiorów Muzeum w Łowiczu.

13 czerwca 2018 r. otwarto wystawę pt. „70 lat Liceum w Oleśnie” ze zbiorów ZS w Oleśnie i OMR w Oleśnie.

24 lipca 2018 r. otwarcie wystawy: „Jubileuszowy kościół św. Anny w artystycznej wizji Barbary Horteckiej”

8 września 2018 r. otwarcie wystawy: „Zakochana w kościele św. Anny w Oleśnie autorka Rodła Janina Kłopocka” w ramach 26 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa- ogólnopolska inauguracja w Oleśnie.

Działy muzeum i pozyskane eksponaty.
Dział archeologii obejmuje zabytki kultury materialnej pochodzące z badań na terenie regionu (badania wykopaliskowe w Kościeliskach, Oleśnie – Walcach, Kucobach, Starych Karmonkach). Obok garnków, waz, czerpaków ważnymi i ciekawymi eksponatami tego działu są biżuteria, toporki kamienne, przedmioty żelazne.

Dział etnografii składa się z zabytków kultury ludowej ziemi oleskiej. W jego obrębie znajdują się przedmioty związane z rybołówstwem, hodowlą zwierząt, uprawą roślin, przechowywaniem żywności i surowców, obróbką wici i włóka, a także sprzęty gospodarstwa domowego oraz oleski strój ludowy. Dział ten bogaty jest w rzeźbę ludową Stanisława Majewskiego, Władysława Kochalskiego i Eugeniusza Marca.

Dział historyczny gromadzi: pamiątki dotyczące poetów i działaczy społecznych takich jak ;J. Lompa, J. N. Jaroń, F. Renschmidt , F. Stróżyk, zdjęcia, mapy, prasę, dokumenty tożsamości, modlitewniki z XIX i XX w., medale okolicznościowe, gipsowe odlewy pieczęci książąt opolskich, banknoty oraz zdjęcia dokumentów archiwalnych dotyczące miasta Olesna na płytach CD. Do najcenniejszych eksponatów działu zaliczamy dokumenty pergaminowe z lat 1593 i 1595 związane z rzemiosłem oleskim, mapę okolic Olesna i Lublińca wydaną w Paryżu w 1758 r., rękopisy Jana Nikodema Jaronia, Feliksa Stróżyka, reprinty podręczników F. Rendschmidta, oleską „Prawdę”, kolekcja przedwojennych i powojennych fotografii Olesna i okolic. Dział historyczny na bieżąco dokumentuje zmiany zachodzące w wyglądzie miasta gromadząc materiały fotograficzne.

Inne imprezy organizowane przez muzeum w Oleśnie.

W 2008 zorganizowano spotkanie w MDK z afrykanistą dr Lucjanem Buchalikiem-dyrektorem Muzeum Miejskiego w Żorach, i z panią Barbarą Hajdugą absolwentką Technikum Tkactwa Artystycznego w Zakopanem.

Od 2009 r. są organizowane CZWARTKOWE SPOTKANIA MUZEALNE mające na celu aktywizację środowiska lokalnego poprzez cykliczne spotkania z żyjącymi jeszcze świadkami historii. Priorytetowe są tematy związane z przeszłością, wydarzeniami aktualnymi i kulturą Ziemi Oleskiej i regionu. Muzeum zamierza w ten sposób pełnić rolę zwornika wielokulturowej społeczności.

Pierwsze odbyło się w dniu 22 października 2009 r. na temat: 70 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. Program obejmował prelekcję p. Bernarda Kusa na temat bitwy pod Mokrą i pojednaniu żołnierzy walczących stron, świątyni pojednania i dzwonie pokoju. Zaprezentowano filmy dokumentalne o bitwie pod Mokrą i spotkaniu żołnierzy polskich i niemieckich pod pomnikiem bitwy pod Mokrą w 1999 r.

Drugie spotkanie miało miejsce 10 grudnia 2009 r. w kaplicy starego szpitala na temat: RATUJEMY OLESKIE ZABYTKI – kaplica pw. św. Franciszka w starym szpitalu w Oleśnie. Referat o historii kaplicy i szpitala wygłosili: p. Maksymilian Antkowiak i p. Beata Adamowicz– podinspektor ds. ochrony zabytków w powiecie.

25 lutego 2010 r. odbyło się trzecie ze spotkań poświęcone: WYPRAWIE MIROSŁAWA DEDYKA NA SZCZYT AMA DABLAM LISTOPAD 2009. Barwna opowieść p. Mirosława Dedyka o wyprawach wysokogórskich okraszona została projekcją zdjęć, filmów i prezentacją pamiątek z podróży w Himalaje i Andy.

Czwarte spotkanie na temat : WSPOMNIENIE HONOROWEGO OBYWATELA OLESNA GERHARDA KUSSA odbyło się w kaplicy starego szpitala 25 marca 2010 r. Miało charakter wspomnień o zmarłym w styczniu 2010 r. G. Kussie, które przygotował p. Bernard Kus.

20 maja 2010 odbyło się V Czwartkowe Spotkanie Muzealne LOSY OLESKICH SYBIRAKÓW– 70 rocznica zbrodni katyńskiej. Prelekcja Jakuba Ducha.

26 czerwca 2010 OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA MUZEUM W OLEŚNIE

9 sierpnia 2010 r. odbyło się VI spotkanie na temat : JUBILEUSZ 300-LECIA KOŚCIOŁA ŚW. ROCHA W GRODZISKU. Prelekcje wygłosili autorzy książki o kościele św. Rocha – Ewa Cichoń i Mirosław Dedyk.

22 października 2010 r. odbyło się VII Czwartkowe Spotkanie Muzealne: ZE ŚLĄSKĄ GODKĄ I PIOSENKĄ. W programie monologi w gwarze śląskiej Marii Mitręgi i występ zespołu „Ferajna”.

9 grudnia 2010 r. odbyło się XVIII Czwartkowe Spotkanie Muzealne: NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA ZIEMI OLESKIEJ- STAJENKA W BORKACH WIELKICH. W programie prelekcja p. Huberta Imiołczyka.

27 stycznia 2011 r. odbyło się IX Czwartkowe Spotkanie Muzealne: OLESNO W 1945 r. W programie prelekcja p. Andrzeja Sudera i młodzieży z ZSZ w Oleśnie.

7 kwietnia 2011 r. odbyło się X Czwartkowe Spotkanie Muzealne: DZWONY, DZWONKI I DZWONECZKI –prezentacja kolekcji p. Mariana Łysakowskiego z Zielonej Góry

26 maja 2011 r. odbyło się XI Czwartkowe Spotkanie Muzealne: POWSTAŃCZY ROZDZIAŁ DZIEJÓW ZIEMI OLESKIEJ-90 rocznica III Powstania Śląskiego- prelekcja Ewy Cichoń i występ uczniów PSP nr 3 im. Powstańców Śląskich.

16 września 2011 r. odbyło się XII Czwartkowe Spotkanie Muzealne OLEŚNIANIE U JANA PAWŁA II-w ramach obchodów IV Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II.

28 listopada 2011r. odbyło się XIII Czwartkowe Spotkanie Muzealne: ŚWIĘTOŚĆ OLESKIEGO LUDU-figura św. Anny samotrzeć z pocz. XVI w. Prelekcja ks. prof. Piotra Maniurki.

26 stycznia 2012 r. odbyło się XIV Czwartkowe Spotkanie Muzealne: DZIEJE OLESKICH EWANGELIKÓW, prelekcję wygłosił pastor Ryszard Pieron.

27 kwietnia 2012 r. odbyło XV Spotkanie muzealne: SPOD ZNAKU BIAŁO-CZERWONEJ, w ramach obchodów święta Flagi. Prelekcje wygłosił p. Aleksander Załęski.

22 czerwca 2012 r. odbyło się XVI Czwartkowe Spotkanie Muzealne: WSPOMNIENIA TAMTYCH LAT-sylwetki oleśnian z okresu międzywojennego. Prelekcja p. Jana Piecha

18 października 2012 r. XVII Czwartkowe Spotkanie Muzealne: OBOWIĄZEK SWÓJ SPEŁNILI DO KOŃCA poświęcone pamięci żołnierzy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. Prelekcja p. Mariana Berbesza.

13 listopada odbyło się XVIII Spotkanie Muzealne: W HOŁDZIE AUTORCE RODŁA -JANINIE KŁOPOCKIEJ- z okazji Jej 30 rocznicy śmierci. Prelekcja Janusza Wojczyszyna i występ uczniów PG nr 1 w Oleśnie.

21 lutego 2013r. odbyło się XIX Czwartkowe Spotkanie muzealne: AFRYKA W SERCU OLESKIEJ MISJONARKI. Spotkanie z Siostrą Dolores Zok ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha św. i Otto Katto Asimwe oraz Dariuszem Zielińskim ze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki.

17 maja 2013 r. odbyło się XX Spotkanie Muzealne: W HOŁDZIE BŁOGOSŁAWIONEMU JANOWI PAWŁOWI II –spotkanie z osobistym fotografem papieża Arturo Mari.

22 czerwca 2013 r. odbyło się XXI Spotkanie Muzealne: NOC KOŚCIOŁA NA STULECIE PARAFIALNEGO KOŚCIOŁA PW. BOŻEGO CIAŁA W OLEŚNIE. Prelekcja p. Ewy Cichoń.

28 listopada 2013 r. odbyło się XXII Czwartkowe Spotkanie Muzealne: Z DZIEJÓW ŚLASKIEJ ARYSTOKRACJI-RÓD VON BEESS Z LEWINA I OLESNA. Prelekcja p. Stanisława Szynkowskiego. Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Kręgiem Przyjaciół Zapomnianej Historii działającym przy Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach.

10 lutego odbyło się XXIII Spotkanie Muzealne: OJCIEC MARIAN ŻELAZEK -CHRZEŚCIJAN W HINDUIZMIE. Prelekcja Ojca werbisty Henryka Kałuży.

15 maja 2014 r. odbyło się XXIV Czwartkowe Spotkanie Muzealne: DZIEJE OLESKIEGO RATUSZA. Prelekcja p. Piotra Góroka.

11 października 2014r. odbyło się XXV Spotkanie Muzealne: DZIEJE OLESKIEGO RZEMIOSŁA z okazji podwójnego jubileuszu 430-lecie Cechu Rzemiosł Różnych i 50-lecie Domu Rzemiosła w Oleśnie. Prelekcja p. Ewy Cichoń

22 stycznia 2015 r. odbyło sie XXVI Czwarkowe Spotkanie Muzealne: ROSENBERG-CZESKI EPIZOD W HISTORII OLESNA. Prelekcja Waldemara Szydło.

16 kwietnia 2015 r. odbyło się XXVII Czwartkowe Spotkanie Muzealne „Powspominajmy, to było pół wieku temu-ważne wydarzenia z dziejów Olesna na taśmie zapisane”. Projekcja archiwalnych kronik filmowych Olesna zarejestrowanych przez oleski Amatorski Klub Filmowy JUPITER, prelekcja Tadeusz Krzyczkowskiego.

 

18 czerwca 2015 r. odbyło się XXVIII Czwartkowe Spotkanie Muzealne „Ulica Dworcowa i Pieloka/Bahnhoffstrasse na przedwojennych pocztówkach”-prelekcja kolekcjonera Jana Piecha.

12 listopada 2015 r. odbyło się XXIX Czwartkowe Spotkanie Muzealne: „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach mieszkanki Olesna”, prelekcja Bogumiły Kaszy.

10 marca 2016 r. odbyło się XXX Czwartkowe Spotkanie Muzealne: „Opowieści o melioracjach. Historia melioracji powiatu oleskiego”. Pokaz multimedialny przygotowany przez kierownika i pracowników oleskiego Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Krzysztofa Peciaka, Annę Wąsińską i Joannę Podgórską- Wiercińską.

14 kwietnia 2016 r. odbyło się XXXI Czwartkowe Spotkanie Muzealne ” 20-lecie oleskiej Dwójki” podczas którego zaprezentowano historię i osiągnięcia ZS Nr2 w Oleśnie. Spotkanie uświetnił występ artystyczny uczniów tej szkoły oraz wystąpienia gości.

 

14 maja 2016 r. miała miejsce NOC MUZEÓW. W programie: SPOTKANIE Z IKONĄ- Pracownia DIVINA –Beata Domagała:

-proces powstawania ikony,

-pokaz multimedialny,

– wystawa ikon Beaty Domagały.

1 lipca 2016 r. – XXXII Spotkanie Muzealne: „ Jubileusz 1050- lecia chrztu Polski a początki chrześcijaństwa w Oleśnie. Najstarszy kościół Olesna pw. św. Michała Archanioła”. Prelekcja dyrektora OMR Ewy Cichoń, pokaz multimedialny i zwiedzanie kościoła św. Michała.

24 listopada 2016 r. odbyło się XXXIII Czwartkowe Spotkanie Muzealne: „Powspominajmy, to było pół wieku temu- spółdzielnia Oleśnianka na taśmie zapisania”. W programie projekcja archiwalnych filmów oleskiego Klubu Filmowego Jupiter.

20 lutego 2017 r. odbyło się XXXIV Spotkanie Muzealne:„Dzieje oleskich rodów -von Jordan i von Studnitz na Świerczu”. W programie prelekcja dyrektor OMR Ewy Cichoń i pokaz multimedialny.

12 maja 2017 r. odbyło sie XXXV Spotkanie Muzealne: „Jan Dobry -ostatni Piast Opolski”. Prelekcja zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Krzysztofa Spychały: „Refleksje z ekshumacji i powtórnego pochówku Jana Dobrego” ; prelekcja dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego Ewy Cichoń: „Piastowie opolscy”; prelekcja członka Zarządu Oddziału PTN w Oleśnie oraz członka Zarządu Głównego PTN Wojciecha Łonaka: „Mennictwo książąt opolskich”. Wystawa fotograficzna autorstwa Andrzeja Nowaka ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, prezentująca zdjęcia z ekshumacji szczątków księcia Jana Dobrego

10 września2017 r. muzeum zorganizowało zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Oleśnie w ramach 25 Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu”.

17 września 2017 r. muzeum zorganizowało zwiedzanie kościoła św. Anny i odwiedzenie miejsc Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym w ramach 25 Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu”.

27 października 2017 r. został wygłoszony referat: „110 lat oleskiej mleczarni” przez dyrektora muzeum podczas uroczystości 110 – lecia OSM w Oleśnie. Przygotowano także prezentację multimedialną.

15 lutego 2018 r. odbyło się XXXVI Czwartkowe Spotkanie Muzealne: Co „Katolik” pisał o Oleskiem? Przedwojenna polska prasa na Górnym Śląsk. Prelekcja i prezentacja multimedialna Piotra Góroka.

8 maja 2018 r. odbyła się Noc Muzeów w jubileuszowym kościele św. Anny. Prelekcja dyr. muzeum Ewy Cichoń.

7 czerwca 2018 r. odbyło się XXXVII Czwartkowe Spotkanie Muzealne pt.: „Wokół Lotników Polskich w Oleśnie”. Prelekcja nauczyciela historii w ZSZ w Olesnie- Andrzeja Sudera.

8 września 2018 r. w ramach 26.edycji Europejskich Dni Dziedzictwa historyczny spacer po Olesnie: „Od planu Wernhera po Google Maps”. Ogólnopolska inauguracja w Oleśnie.

Muzeum współpracując ze szkołami różnego szczebla prowadzi działalność edukacyjną realizując lekcje muzealne i warsztaty na temat:

– pradzieje Olesna,

– wygląd średniowiecznego miasta na podstawie makiety Olesna,

-wybitni Oleśnianie,

-obróbka włókna i tkactwa w Oleskiem,

-obrzędy i zwyczaje ludowe Ziemi Oleskiej,

Muzeum posiada stronę internetową www.oleskiemuzeum.pl na której oprócz informacji o placówce, jej historii i działach, aktualizowany jest materiał o wystawach zmiennych i wydarzeniach w postaci dokładnych opisów, tekstów referatów i zdjęć.

Oleskie Muzeum Regionalne współpracuje z lokalnymi mediami umieszczając informacje o aktualnych wystawach i innych organizowanych imprezach na bieżąco w „Oleskim Telegrafie”, „Kulisach Powiatu”, „NTO” i na stronie Urzędu Miejskiego. Starostwa Powiatowego i ool24.

.W Muzeum mieści się Punkt Informacji Turystycznej wyposażony przez Urząd Gminy o OROT.

Od 2009 r. placówka prowadzi sklepik muzealny oferujący pamiątki związane z Olesnem

Muzeum współpracuje z Urzędem Miejskim, Miejskim Domem Kultury, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Sowczycach, Oleską Biblioteką Publiczną, Starostwem Powiatowym i Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach spotkań z historią lokalną, podinspektorem ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym, Szkołą Muzyczną w Oleśnie, Nadleśnictwem Olesno, Stowarzyszeniem Miłośników Kaplicy św. Franciszka, Muzeum w Praszce, Kluczborku, Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum Etnograficzno – Misyjnym w Pieniężnie, Muzeum w Prudniku, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wystawcami prywatnymi, artystami, szkołami, przedszkolami i oleskim harcerzami. Jest też spora grupa krajowych i zagranicznych darczyńców- dobrodziejów muzeum.

Nowa koncepcja muzeum jest bardzo pozytywnie odbierana przez zwiedzających, o czym świadczy ich ilość i wpisy do kroniki muzeum.

Dyrektorzy

  1. Konrad Hanisch w latach 1962-1963
  2. Gil Euzebiusz -Muzeum Wsi Opolskiej w latach 1963- 19po65
  3. Zofia Giaro w latach 1965 do 1972
  4. Od marca 1974 r. Wojciech Łonak były pracownik Działu Archeologii Muzeum Śląska Opolskiego do stycznia 1991
  5. P.o.Teresa Nowak w latach 1991-1998
  6. P.o. Ernest Hober w latach 1998r.-2009
  7. 1 września 2009 r. Ewa Cichoń

Pracownicy: Halina Lewandowska, Irena Bejm, Teresa Szulc, Gerard Żakowski, Ludomir Pazura, Leon Gbur, Emilia Świątek, Halina Łuczkiewicz, Iwona Wiecha, Cyprian Tkacz, praktyka- Ewelina Paliwoda, Daria Żakowska, Anna wieczorek, staż-Amanda Drewicz, Maksymilian Antkowiak, Jadwiga Augustyniok.

dziewczyny

Obecnie pracują w Oleskim Muzeum Regionalnym:

Aleksandra Vieth-Kłosińska- historyk, etnolog

Katarzyna Zając-historyk

Elżbieta Krawczyk-główna księgowa

Beata Lewandowska –pomoc muzealna.