Deklaracja dostępności

Oleskie Muzeum Regionalne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://oleskiemuzeum.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  5. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
  6. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia:

  1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-19.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub aplikacji prosimy o kontakt na adres mailowy oleskiemuzeum@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 358 24 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-18.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-11-01.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46 – 300 Olesno, ul. ul. Jaronia 7,

Tel. 34 358 24 38

E-mail: oleskiemuzeum@op.pl

Strona internetowa: https://oleskiemuzeum.pl

Skróty klawiszowe:

   • TAB – przejście do kolejnego elementu
   • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
   • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
   • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
   • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
   • SHIFT + ALT + 1do 2 – przejście do menu
   • ESC – anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Oleskie Muzeum Regionalne mieści się przy ulicy Jaronia 7 w Oleśnie. Do budynku prowadzi wejście od strony ulicy Jaronia. Budynek jest dwukondygnacyjny. Obiekt muzealny posiada podjazd/podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu głównym zamontowany jest dzwonek wzywający w razie potrzeby pracownika muzeum (zasięg dzwonka 200m).

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w Oleskim Muzeum Regionalnym nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Budynek na każdej kondygnacji posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejść do pomieszczeń, pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.

Dostosowanie schodów

Schody w Oleskim Muzeum Regionalnym są szerokie, nie są strome. Krawędzie stopni schodów są oznaczone taśmą kontrastową/oznakowane na potrzeby osób niedowidzących. Wyjątek stanowią schody do pomieszczeń piwnicznych.

Dostosowanie wind

W budynku nie są dostępne windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych

W budynku są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu umiejscowionym od strony ul. Labora znajdują się miejsca parkingowe.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Oleskim Muzeum Regionalnym obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Oleskim Muzeum Regionalnym nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dodatkowe informacje

Siedziba Oleskiego Muzeum Regionalnego posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.