Nowa wystawa w muzeum z okazji 90-lecia Lasów Państwowych

 
 
 
las czy go znasz plakat v1 Obraz 315 
W  dniu 26 maja 2014 r. w  Oleskim Muzeum Regionalnym otwarto nową wystawę pt. „LAS – CZY GO ZNASZ?”, zorganizowaną przez   Nadleśnictwo Olesno. Ekspozycja jest jedną z form upamiętnienia przez Nadleśnictwo Olesno jubileuszu 90-lecia Lasów  Państwowych. Wystawa wykonana została  przez pracowników Nadleśnictwo Olesno:  inżyniera nadzoru i rzecznika prasowego  Joannę Kubiak, inżyniera nadzoru Dariusza Kowalczyka,  leśniczych: Krzysztofa Filipowskiego i Mieczysława Płaszewskiego oraz podleśniczego Monikę Dudę.
 

Edukacyjna i bardzo interesująco zaaranżowana wystawa ukazuje piękno i bogactwo lasu, a także jego funkcję. Zwiedzającym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży ma uzmysłowić wartość lasu, bowiem pełni on bardzo ważną rolę w środowisku naturalnym. Las to główne źródło tlenu na Ziemi, to ogromny filtr oczyszczający powietrze. Las to  regulator gospodarki wodnej. Las to ochrona  przed negatywnymi skutkami uprzemysłowienia i klęskami żywiołowymi. Las to miejsce występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, także rzadkich i chronionych. Las to źródło ważnych surowców z drewnem na czele. Stymuluje również produkcję rolną,  ma wpływ na zróżnicowanie krajobrazu, wygląd środowiska naturalnego, upiększa nasze otoczenie. Jest  źródłem inspiracji dla twórczości artystycznej. Las to także  miejsce relaksu i wypoczynku. To magiczny świat rządzący się swoimi prawami. O właściwy stan naszych lasów, które są dobrem narodowym dba Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy Państwowe, które jest  największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. To potężny pracodawca zatrudniający ok. 25 tys. osób. Jest 9. największym pracodawcą w Polsce.
W bieżącym roku Lasy Państwowe obchodzą swoje 90. urodziny. To prawie wiek historii, licznych zmian, wojny światowej, odbudowy kraju z ruin,  zmiany ustrojów politycznych, rewolucji technologicznych, przemian obyczajowych. Ale w życiu lasu to czas krótki, czasami nawet mniej niż jedno pokolenie drzew. W 1924 r. Prezydent Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie i administrowanie lasami polskimi przedsiębiorstwu Polskie Lasy Państwowe. Od tego czasu do dziś  Lasy Państwowe tworzą zręby polskiego leśnictwa. Produkcję drewna łączą z potrzebami ekologicznymi i społecznymi, których całokształt realizuje się w zrównoważonej gospodarce leśnej. 21 marca 2014 r. rozpoczęto obchody jubileuszu w pierwszym dniu wiosny jako Międzynarodowy Dzień Lasów. 26 marca odbyła się w Sejmie konferencja „90 lat Lasów Państwowych”. W kwietniu Kancelaria Prezydenta RP oraz Lasy Państwowe podjęły inicjatywę posadzenia w różnych miejscach kraju  25. „Dębów Wolności” upamiętniających odzyskanie przed 25 laty suwerenności przez nasz naród i powstanie 90 lat temu Lasów Państwowych.
Nadleśnictwo Olesno zostało utworzone zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia  1.01.1973 r. z byłych wówczas trzech Nadleśnictw: Olesno, Zębowice i Szumirad, obecnie stanowiących obręby leśne. Obręb Olesno pod nazwą Biskupice utworzony został w 1945 r. głównie z byłych lasów państwowych, które zajmowały około 72% terenu nadleśnictwa. Pozostała powierzchnię stanowiły lasy dawnych majątków: Sternalice, Boroszów, Bąków, Stare Olesno oraz drobne parcele lasów chłopskich – łącznie ok. 21%. Pozostałą część stanowiły dawne lasy miejskie Olesna – 8% i lasy kościelne – 1%. Obręb Zębowice utworzony również w 1945 r. w ponad 92% powstał z lasów dużej własności prywatnej byłych majątków ziemskich: Zębowice, Chudoba i Radawie oraz innych drobnych parceli lasów chłopskich. Około 8% lasów stanowiły lasy miejskie miasta Olesno.
Obręb Szumirad utworzony został w 1945 r. W 1958 r. byłe Nadleśnictwo Szumirad przekazało sąsiedniemu Nadleśnictwu Jełowa kompleks lasu stanowiącego Leśnictwo Laskowice o powierzchni 1422,07 ha. Po tych zmianach lasy obrębu w ponad 97% składały się z lasów prywatnych, głównie większych własności, a tylko 130 ha należało do lasów państwowych. Na mocy Dekretu o Reformie Rolnej z dnia 06.09.1944 r. oraz Dekretu PKWN o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa (nacjonalizacja lasów) z dnia 12.12.1944 r. nastąpiło upaństwowienie powyższych lasów prywatnej własności. W związku z reformą administracyjną kraju, leśnictwo Marki i Strojec zostały przyłączone do Nadleśnictwa  w 1975 r. z byłego Nadleśnictwa Cisowa. Kolejne zmiany nastąpiły w oparciu o Zarządzenie DGLP nr 13 z dnia 24 lutego 2004 r. pomiędzy Nadleśnictwem Wieluń i Olesno (przekazanie leśnictwa Marki i Strojec Nadleśnictwu Wieluń). Obecnie Nadleśnictwo Olesno liczy 14 leśnictw ( materiał ze strony internetowej Nadleśnictwo Olesno).
Wystawa w oleskim muzeum ma charakter interaktywny. Ekspozycja prezentuje: plansze: prace w lesie, cykl życia lasu gospodarczego, drzewa, zwierzęta, grzyby, zegar kwiatowy, różnorodność leśnych organizmów,  okazy owadów szkodliwych, mapę funkcji lasów i zagospodarowania rekreacyjnego, interaktywną tablicę śpiewającą- głosy lasu, zabawę dydaktyczną-tropy zwierząt, ścinkę i zrywkę drewna, literaturę o tematyce leśnej, grę towarzyską w „Dudka”, narzędzia: piły, cechówki, numeratory, średnicomierze, traki, narzędzia do żywicowania, budki dla ptaków, schron dla nietoperzy i wiele innych. Uczy poprzez zabawę, dlatego jest przede wszystkim adresowana do uczniów.   Na otwarciu wystawy byli: wiceburmistrz Olesna Jerzy Chęciński,  nadleśniczy Edward Rosół, zastępca nadleśniczego Zbigniew Gil, pracownicy Nadleśnictwa Olesno, radny miejski i dyrektor ZS Marek Leśniak, prałat Zbigniew Donarski, naczelnik Wydziału Edukacji przy Starostwie Powiatowym Renata Płaczek –Zielonka, dyrektor MDK Ernest Hober, dyrektor OBP Halina Szklanna, prezes Spółdzielni Odrodzenie Artur Maniura, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów  i Rencistów Krystyna Polak, przewodnicząca Związku Sybiraków Barbara Gwiazdowska, lokalne media i mieszkańcy Olesna.
Wszystkim leśnikom, zwłaszcza z Nadleśnictwa Olesno, przyrodnikom i  przyjaciołom lasu życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności w pracy na rzecz całego społeczeństwa, bo lasy to nasze wspólne dobro.
Wystawę można zwiedzać do 4 lipca 2014 r. ZAPRASZAMY
Ewa Cichoń
 
 

 

 

 

 

 

O55A0816 O55A0819 O55A0828 O55A0829 O55A0838 Obraz 295 Obraz 303 Obraz 304 Obraz 308 Obraz 309 Obraz 312